Protocol Hulpverlening

Voorwaarden waaronder hulpverlening dient plaats te vinden zijn de volgende:

1. Er dient een aanspreekpersoon (coördinator) van de organisatie bij het evenement aanwezig te zijn.
2. Er dient een ruimte beschikbaar te zijn welke dienst kan doen als eerstehulppost.
Bij grote evenementen is het wenselijk om meerdere eerstehulpposten in te richten.
Bij de inrichting van deze ruimte kan gedacht worden aan stoelen, tafel, water- en sanitaire voorzieningen, handdoeken en eventueel een bank of iets vergelijkbaars om op te kunnen liggen.
3. Bij grote evenementen (groot terrein) zijn onderlinge communicatiemiddelen tussen de eerstehulpverleners en de organisatiecoördinator gewenst.
4. Indien aanwezig, een locatiebeschrijving meesturen met de eerstehulpverlening-aanvraag.
5. U dient bij de aanvraag aan te geven voor welke doelgroep(en) de eerstehulpverlening bestemd is. Hierbij is te denken aan sporters, bezoekers etc.
6. Indien er bij de organisatie een AED aanwezig is, dient deze beschikbaar gesteld te worden aan de eerstehulpverleners.
7. De evenementenorganisatie draagt zorg voor eventuele lunch/diner en consumpties voor de eerstehulpverleners.
8. In de directe nabijheid van de plaats van hulpverlening dient parkeerruimte aanwezig te zijn. Dit om snelle verplaatsing van eventuele gewonden mogelijk te maken.
9. Indien professionele hulp aanwezig is tijdens het evenement (bijv. arts of ambulance), dit graag aan de eerstehulpverleners kenbaar maken.
10. Voor evenementen buiten Nijmegen of evenementen die niet met het openbaar vervoer te bereiken zijn kunnen reiskosten in rekening gebracht worden.
11. De wettelijke aansprakelijkheid ligt bij de organisatie van het evenement.
12. Indien het evenement geen doorgang heeft dient dit minimaal 48 uur voor oorspronkelijke aanvang telefonisch dan wel persoonlijk doorgegeven te worden aan de coördinator hulpverlening, anders zullen de kosten alsnog worden doorberekend.

Buiten de genoemde voorwaarden zal er per evenement een vergoeding aan de penningmeester van de EHBO vereniging moeten worden voldaan.
De kosten zijn € 52,50 voor max. 2 personen per 4 aaneengesloten uren op zon- en feestdagen en ’s nachts na 0:00 uur. Op overige dagen bedragen deze kosten € 37,50. Bij aanvraag voor meer hulpverleners of voor langer dan 4 aaneengesloten uren worden de bedragen naar rato berekend. Tevens zullen de gebruikte materialen in rekening worden gebracht. Indien de nota niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan krijgt u van de penningmeester een herinnering waarbij € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Verder willen wij u er op wijzen dat de hulpverleners minimaal in het bezit zijn van een diploma Eerste Hulp en bij het evenement duidelijk herkenbare kleding dragen