voorwaarden lidmaatschap

Onderstaand treft u de punten uit de statuten en huishoudelijk reglement die betrekking hebben op uw lidmaatschap.
Hiermee dient u akkoord te gaan, alvorens u zich kunt aanmelden als lid bij EHBO Vereniging Nijmegen.

Artikel 4 van de statuten

 1. De vereniging kent (gewone) leden. Niemand kan gelijktijdig lid zijn van meer dan één plaatselijke EHBO vereniging.
 2. (Gewone) leden zijn natuurlijke personen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die de contributie betalen als nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement en de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.
 3. Daarnaast kent de vereniging natuurlijke personen als ereleden, leden van verdienste, jeugdleden en juniorleden. De lidmaatschapseisen van deze categorieën leden zijn in het huishoudelijk reglement opgenomen.

Artikel 5 van de statuten

Het lidmaatschap is persoonlijk.

Artikel 6 van de statuten

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a     door overlijden van het lid;
  b     door opzegging door het lid;
  c     door opzegging door de vereniging;
  d     door royement.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.
  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts dan plaatsvinden wanneer het redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Royement van leden kan slechts worden uitgesproken wegens wanbetaling of wangedrag. Het wordt uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid moet het besluit tot diens royement binnen een week na de datum van dat besluit bij aangetekend schrijven worden meegedeeld.
  Dit schrijven dient voorts te omvatten een duidelijke omschrijving van de grond en de reden tot dit royement, benevens de mededeling, dat de geroyeerde binnen een maand na de datum van verzending van het besluit in beroep kan gaan bij het bestuur van de vereniging.
 5. Het bestuur zal in voorkomende gevallen een onderzoekscommissie instellen, minimaal bestaande uit twee leden en een bestuurslid die een eventueel beroep in behandeling zullen nemen. Zij zullen van het onderzoek in deze het bestuur van advies dienen.
 6. Zodanig beroep wordt ingesteld bij aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur binnen vier weken na de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarmede aan het lid mededeling van diens royement is gedaan. Alle betrokkenen zijn verplicht aan het bestuur alle inlichtingen naar waarheid te verschaffen en aan het bestuur alle naar het oordeel van het bestuur ter zake dienende stukken voor de tijd van de behandeling van het beroep ter inzage af te staan. Na alle partijen te hebben gehoord beslecht het bestuur op de kortst mogelijke termijn naar recht en billijkheid en in hoogste ressort. De beslissing van het bestuur is voor alle betrokkenen bindend. Het bestuur deelt alle betrokkenen deze beslissing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift, mee.
 7. Wanneer het lidmaatschap door royement in de loop van het boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het (ex-)lid verschuldigd.

Artikel 7 van het huishoudelijk reglement

Leden zijn verplicht de secretaris mededeling te doen van adresveranderingen.

Artikel 9 van het huishoudelijk reglement

 1. Leden die niet voor drie december aan de secretaris schriftelijk hun lidmaatschap hebben opgezegd, verbinden zich stilzwijgend tot het voldoen van de contributie voor het volgend jaar.
 2. De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan.
 3. Zij, die in gebreke blijven de contributie te betalen, kunnen van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.
 4. Ereleden zijn vrijgesteld van de bijdrageplicht voor het lidmaatschap.
  Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het
  bestuur, door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en deze benoeming ook hebben aanvaard.
 5. Leden van verdienste zijn zij die zich wegens werkzaamheden voor de vereniging, in vergelijking tot de leden, verdienstelijk gemaakt hebben. Zij zullen tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgedragen door het bestuur van de vereniging.
 6. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt en in het bezit zijn van het getuigschrift Jeugd EHBO-A of -B of hiervoor studeren.
  Juniorleden zijn zij die 15 jaar zijn en de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt en studeren voor het Diploma Eerste Hulp.
 7. Bestuursleden, actieve leden in de zin van leden van verdienste, die lid zijn van de vereniging, zijn vrijgesteld van de bijdrageplicht voor het lidmaatschap.
  Kaderinstructeur(s) en lotusmedewerker(s), die lid zijn van de vereniging, zijn eveneens vrijgesteld van de bijdrage voor het lidmaatschap bij actieve dienst.

Dit zijn slechts de lid gerelateerde punten.
de volledige Statuten en Huishoudelijk Reglement kunt u hier vinden.